• លក់គ្រឿងបន្លាស់ ម៉ាស៊ីនច្រូត គោយន្ត ត្រាក់ទ័រ

$0.00

Tel : 011 210 003 / 098 224 447
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.ba-marketing.billionad.com
View : 483

Description

ហ៊ា ស៊ុយ

មានលក់គ្រឿងបន្លាស់ ម៉ាស៊ីនច្រូត គោយន្ត ត្រាក់ទ័រ តាកេឡាន​ និងប៊ូឡុង តម្រងប្រេងគ្រប់ប្រភេទ។

អាសយដ្ឋានៈ ផ្សារកំពង់ត្រឡាចក្រោម ឃុំកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។